36-1-666-7227 info@zenitfaktor.hu

Pénzügyi alapfogalmak

Adós

Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek a Zenit-Faktor Zrt.-vel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn.

Árverés

A teljesítés elmaradása esetén az önálló bírósági végrehajtó gondoskodik a végrehajtási eljárás keretében lefoglalt ingó és ingatlan vagyon árverés keretében történő értékesítéséről. Az értékesítéssel az adós tulajdonjoga az adott vagyontárgy felett megszűnik.

A kikiáltási ár ingó esetén a becsérték 35%-áig, ingatlan esetén becsérték 50%-áig szállítható le. Lakóingatlanra legalább a kikiáltási ár 70%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt.

Ingatlan árverési értékesítése kizárólag elektronikus úton történik.

Alapkamat

Jegybank irányadó kamata. (Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Dologi kötelezett

Az a személy, akinek a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgy (ingó vagy ingatlan) a tulajdonát képezi és a kölcsönszerződésben vállalja, hogy annak értékéig felel a követelés megfizetéséért.

Fizetési meghagyás

Pénzfizetésre irányuló közjegyzői nemperes eljárás. A Zenit-Faktor Zrt. abban az esetben indítja meg az eljárást amennyiben a felszólításai és a megállapodásra való törekvés nem vezettek eredményre.

A fizetési meghagyás (végrehajtási eljárás megindulásának terhe mellett) a követelés teljesítésére szólít fel, mely ellen a kötelezett fél 15 napon belül ellentmondást nyújthat be. Ellentmondás benyújtása esetén az eljárás polgári perré alakul át. Ha a kötelezett nem terjeszt elő ellentmondást, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható.

Kezes

Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, úgy maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezesség két formáját különböztetjük meg: a készfizető és a sortartó kezesség. A készfizető kezes (pl a kölcsönszerződéseknél általában ez a gyakori) nem követelheti, hogy a jogosult a tartozást először az adóstól kísérelje meg behajtani, a tartozás megfizetéséért ugyanolyan módon és mértékben a saját vagyonával felel, mint az adós.

Kötelezett

A kötelezettek mindazok a személyek, akik a tartozás (pl kölcsön, lízing stb) megfizetéséért a jogosulttal szemben felelnek. Pl. adós, adóstárs, kezes, akik a teljes vagyonukkal felelnek, a dologi kötelezett, aki az általa tulajdonolt vagyontárgy (ingó vagy ingatlan) erejéig felel a követelés visszafizetéséért.

Követelés

A követelés különféle szerződésből (hitel-, vállakozási., szolgáltatási-, ill egyéb szerződésből) jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igény.

Végrehajtási eljárás

Bírósági határozatokat illetve egyes okiratokon alapuló követelések (pl. közokiratba foglalt hitel és/vagy zálogszerződés) önkéntes teljesítés hiányában végrehajtási eljárás útján kerülnek végrehajtásra. Az eljárásnak akkor van helye, ha a határozat kötelezést tartalmaz, jogerős, vagy előzetesen végrehajtható és a teljes határideje letelt.

Az eljárást a jogosult kezdeményezi és a végrehajtható okiratot kiállító szerv az adós lakóhelye szerinti illetékes végrehajtó részére adja át a végrehajtható okiratot. A végrehajtás az adós jövedelmére, ingó és ingatlan vagyonaira is kiterjedhet.

A végrehajtási eljárással összefüggő költségek és az eljáró végrehajtót megillető jutalék megfizetése az adós kötelessége.

A tartozás teljes kiegyenlítése a végrehajtás bármely szakaszában lehetséges.

Célunk

Üzleti hitvallásunk a felelősségteljes szolgáltatásra, valamint a szolgáltatási színvonal megtartására épül. Stratégiánk, hogy a hazai piacon korszerű, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással elégítsük ki üzleti Partnereink igényeit.

Célunk, hogy megfeleljünk a piaci kihívásoknak, növeljük versenyképességünket. A Társaság alapító tulajdonosai egy olyan, hosszútávra szóló, a Partnereinkkel fennálló kölcsönös együttműködésen alapuló, lelkiismeretes, ugyanakkor professzionális munkavégzés mellett kötelezték el magukat.

Kapcsolat

Töltse ki alábbi űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

1 + 1 =