36-1-666-7227 info@zenitfaktor.hu

Jogi eljárási díjak, költségek

Fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos költségek

 • Eljárási díj

A 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.) 44. § (1) bekezdése szerint a fizetési meghagyásos eljárás díj alapja (amely alapján az eljárás díja számítandó): a követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Az Fmhtv. 45. § (1) a) pont szerint az eljárási díj mértéke a díjalap 3%-a, de legalább 8.000,- forint és legfeljebb pedig 300.000,- forint.

 • Jogtanácsosi munkadíj

Fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthető ügyvédi/jogtanácsosi munkadíj a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a peres eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a, azaz a díjalap 2,5%-a.

 

Peres eljárással kapcsolatos költségek

 • Illeték

Amennyiben az adós a fizetési meghagyással szemben ellentmondással él, úgy a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul és a megfizetett 3%-os díjat az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 42. § szerint a 39-41. §-ban meghatározott illetékalap 6%-ra (legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint) kell kiegészíteni (peres elsőfokú eljárás illetéke).

Az Itv. 46. § szerint az illeték mértéke ítélet elleni fellebbezés esetén 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000 forint (peres másodfokú eljárás illetéke).

 • Jogtanácsosi munkadíj

Peres eljárásban érvényesíthető ügyvédi/jogtanácsosi munkadíj a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft.

A perköltség viseléséről a pernyertesség függvényében a bíróság határoz. A perköltségbe tartoznak többek között az eljárás megindításának költségei – a már lerótt illetékek – és a perré alakult eljárásban az eljáró jogi képviselők költségei is.

 

Végrehajtási eljárással kapcsolatos költségek

 • Végrehajtás elrendelésének díja

a)   Jogerős fizetési meghagyás alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás esetén az Fmhtv. 55.§ (1) bekezdése szerint a MOKK részére a díjalap 1%-a, de legalább 8.000 forint, legfeljebb 150.000 forint összegű díjat kell fizetni. A végrehajtási díjat a végrehajtási kérelem előterjesztéséért kell megfizetni. Amennyiben a végrehajtást kérő ugyanazon fizetési meghagyás alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni a végrehajtási díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5.000,- Ft díjat kell adósonként megfizetni.

A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani. [Fmhtv. 55.§ (1)]

b)   Peres eljárást követően, jogerős ítélet alapján kezdeményezett végrehajtási eljárás esetén az Itv 42. § szerint a 39-41. §-ban meghatározott illetékalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 350 000 forint; ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8.000 forint, legfeljebb 750 000 forint összegű díjat kell fizetni.

c)   Közokirat záradékolása esetén a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 31/E. §-ának (3) bekezdése szerint a végrehajtási kérelem előterjesztéséért a közjegyzőnek díjat kell fizetni. A díj mértéke az ügyérték 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 150.000,- Ft. Az ügyérték a végrehajtandó követelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke.

Ha a végrehajtást kérő ugyanazon közjegyzői okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, akkor csak az egyik adóssal szemben előterjesztett végrehajtási kérelemre kell megfizetni az előző pont szerinti díjat, a további adóssal szemben előterjesztett végrehajtható okirat kiállítási kérelemre 5.000,- Ft díjat kell adósonként megfizetni. A megfizetett összes díjat az adósokon egyenlő arányban kell behajtani.

A díjat a végrehajtást kérő előlegezi és a végrehajtás elrendelése esetén az adós viseli.

 • Jogtanácsosi munkadíj

Végrehajtási eljárásban érvényesíthető ügyvédi/jogtanácsosi munkadíj a 12/1994. évi (IX.8.) IM rendelet 3.§-a szerint a végrehajtási ügyérték 1 %-a, de legalább 4000 Ft.

 • Végrehajtót megillető költségek (A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet)

 

A végrehajtási eljárás során felmerülő költségeket a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. A végrehajtót megillető összeg költségátalányból, utazási költségátalányból, készkiadásból (költségtérítés), munkadíjból, az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalékból tevődik össze.

 

a)     Munkadíj

 • 8. § (1) A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege:

100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén

4000 Ft

100 000 Ft feletti, de 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 4000 Ft és a 100 000 Ft feletti rész

3%-a

1 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 31 000 Ft és az 1 000 000 Ft feletti rész

2%-a

5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 111 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész

1%-a

10 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 161 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész

0,5%-a
 

 • Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 forint és legfeljebb 600 000 forint.
 • Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 forint és legfeljebb 600 000 forint. Ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az (1) bekezdés szerint járó munkadíj összegébe be kell számítani.
 • A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséért a végrehajtási ügyérték – amely a zálogtárgy kikiáltási ára – alapján járó munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a számítható fel, melyek együttes összege nem haladhatja meg az 500 000 forintot.
 • Munkadíjként a 8. § (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót

–         a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben – kivéve a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyeket 

–         az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint

 

b)     Készkiadás
A végrehajtó a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számíthatja fel

 • a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,
 • a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,
 • a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítését,
 • ha a végrehajtási ügy iratainak másolatát a végrehajtási üggyel összefüggő intézkedés megtétele vagy döntés meghozatala érdekében a bíróságnak vagy bírósági végrehajtónak meg kell küldeni, a fénymásolat készítésének költségét, amely oldalanként 30 forint, valamint
 • a végrehajtási eljárás során felmerült indokolt és igazolt más költséget.

 

c)     Költségátalány
A rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a végrehajtót – az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, közüzemi díjak, irattárazási költség, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, amortizáció, informatikai alkalmazások költsége fedezetére – a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg.

Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul a költségátalány a munkadíj 30%-a.

d)    Behajtási jutalék
A rendelet 14. § – 15. §-a szerint, ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg, amely a behajtott összeg alapulvételével a következő:

5 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén

 8%-a

5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén 400 000 Ft és az 5 000 000 Ft feletti rész

 6%-a

10 000 000 Ft feletti összeg esetén 700 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész

 3%-a

 A behajtási jutalék összege a 4.000.000,- Ft összeget nem haladhatja meg.

 

e)     A munkadíj és költségtérítés az eljárásra fordított idő alapján (a végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért megillető díjazás)

A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért:

a) hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 4000 forint munkadíj és 2000 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2500 forint utazási költségátalány;

b) székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 4000 forint munkadíj és 2000 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3500 forint utazási költségátalány illeti meg.

 

 Csőd- és felszámolási eljárással kapcsolatos költségek

 • Illeték

 A 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 44. § szerint a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 80 000 forint, csődeljárásának illetéke 50 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 30 000 forint, a csődeljárás illetéke 30 000 forint.

 • Regisztrációs díj

 Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § 2. bek. f.) pont és 46. § 7. bek. szerint a felszámolási eljárás nyilvántartásba vételi díja a tőkeösszeg 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft.

Célunk

Üzleti hitvallásunk a felelősségteljes szolgáltatásra, valamint a szolgáltatási színvonal megtartására épül. Stratégiánk, hogy a hazai piacon korszerű, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással elégítsük ki üzleti Partnereink igényeit.

Célunk, hogy megfeleljünk a piaci kihívásoknak, növeljük versenyképességünket. A Társaság alapító tulajdonosai egy olyan, hosszútávra szóló, a Partnereinkkel fennálló kölcsönös együttműködésen alapuló, lelkiismeretes, ugyanakkor professzionális munkavégzés mellett kötelezték el magukat.

Kapcsolat

Töltse ki alábbi űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

11 + 2 =