36-1-666-7227 info@zenitfaktor.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a követeléskezelés, tartozásbehajtás, adósságbehajtás, faktoring tevékenység során alkalmazott követeléskezelési technikák adatvédelmi követelményeiről című ajánlásának, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, azaz GDPR megfelelően készült.

 A társaságunk által személyes adat tekintetében végzett adatkezelések célja a végzett tevékenységtől függ, melyeket lent részletezünk.

Adatkezelő adatai

Zenit-Faktor Zrt.

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Cégjegyzékszám: 01-10-049825

Adószám: 26347729-2-41

Adatvédelmi tisztségviselő:             Tel: +36-1-666-7227         E-mail: info@zenitfaktor.hu

Társaságunk az általa kezelt adatokat az alábbi forrásból kaphatja meg

 • a Megbízótól;
 • az érintett avagy nevében eljárásra jogosult személy adja meg;
 • nyilvános adatbázisból (pl. telefonkönyv, TAKARNET);
 • az eljárás során elért harmadik személytől;
 • Családi Csődvédelmi Szolgálat, főhitelező, családi vagyonfelügyelő, bíróság.

Tevékenységeink

 • Követelésvásárlás;
 • Követeléskezelés;
 • Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása;

Az adatkezelés jogalapja, és célja

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. §-a szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli.

Az érintett hozzájárulása alapján

A magánszemély ügyfelek személyes adatai – az adatkezelés célhoz kötöttsége elvének betartásával – átadhatók a követeléskezelőnek, ha ahhoz az érintett hozzájárult. Az ügyfél hozzájárulása akkor tekinthető jogszerűen megadottnak, ha az az adatalany kívánságának önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő adatkezelésbe (adattovábbításba). A hozzájárulás megadható előzetesen, a követelés alapjául szolgáló szerződésben is.

Törvény felhatalmazása alapján

A hatályos törvények az alábbi esetekben teszik lehetővé követeléskezelő igénybe vételét:

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény [157. § (9) bekezdés a) pont]
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény [45. § (1) bekezdés b) pont]
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény [151. § (4) bekezdés a) pont]
 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény [125. § (4) bekezdés a) pont]
 • A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény [61. § (3) bekezdés a) pont]
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: új Hpt.) 161. § (1) bekezdés c) pontja
 • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény;

Néhány példa:

A Hpt.51. § (1) b. és c. pontja szerint pénzügyi intézmény részéről banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

 1. b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
 2. c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 45. § (1) b) „az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek a tevékenységgel összefüggő adatkezelés céljából szükségesek, átadni azoknak, akik a távhőszolgáltató megbízásából a díjak számlázását és beszedését, a követelések kezelését vagy az ügyfél-tájékoztatást végzik.”

 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény „125 § (4) Az (1)-(1b) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok – az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett – átadhatók: a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.”

Faktorcégünknek  végzett tevékenység esetén is a Hpt. ad felhatalmazást, viszont fontosnak tartjuk tisztázni azt is, hogy a faktorcég is jogosan veszi át, kezelik jogutódként a követelés eladójától származó adatot.

Engedményezés esetén

A jogszerű adattovábbítás egyik jogalapja az engedményezés. A Ptk.-ban szabályozott engedményezés során az adós adatai az engedményes birtokába kerülnek. Az engedményező részéről az engedményes részére a szerződés megkötésével egyidejű adattovábbítás adatvédelmi szempontból nem kifogásolható, hiszen ha a kötelezett hozzájárulása a régi és az új Ptk. szerint magához az engedményezéshez sem szükséges, nyilvánvalóan nem szükséges azon adatok átadásához sem, amelyeken az engedményezés alapul.

Tevékenységek részletezése

 

Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása

Adatkezelés célja: Elérhetetlen, hiányos adattal rendelkező ügyfelek adatainak frissítése

Adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása,
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) (telefonbeszélgetés rögzítése)

Kezelendő adatok típusa:

Személyi adatok (név, születési dátum, személyi azonosító), elérhetőségi adatok, fogyasztási cím, fogyasztási adatok, számlázási adatok, szerződési adatok,

Érintettek kategóriái: A Megbízó ügyfelei

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

 

Követeléskezelés

Adatkezelés célja: A Megbízó felé fennálló kintlévőségek csökkentésének előmozdítása

Adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása,
 • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény [45. § (1) bekezdés b) pont
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény [151. § (4) bekezdés a) pont
 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény [125. § (4) bekezdés a) pont
 • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés c) pontja

Kezelendő adatok típusa:

Személyi adatok (név, születési dátum, személyi azonosító), elérhetőségi adatok (cím, telefonszám, e-mail cím), fogyasztási cím, követelés jogalapjául szolgáló szerződés adatai, a követelés összege, munkáltatói adatok

Érintettek kategóriái: A Megbízó tartozással rendelkező ügyfelei

Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződésben foglalt időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rendszerezés, rögzítés, átalakítás

Az adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

További a tevékenység végzésével kapcsolatos adatkezelések

 

Telefonos hangfelvétel készítése

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/B. § (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell

Az adatkezelés célja:                         A beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok, hibabejelentések felvétele, minőségellenőrzés.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdés];

Kezelendő adatok köre:

Az érintett hangja, általa a beszélgetés során megadott egyéb adatok

Az adattárolás határideje: Ügyfélszolgálati tevékenység esetén 5 év, további tevékenységek esetén a megbízási szerződésben foglalt kezelési időtartamig, a célhoz kötöttség elvének figyelembevételével.

Adatkezelési feladat jellege: tárolás, rögzítés

Az adatkezelés módja: elektronikus

Érintettek jogai és azok érvényesítései

 A hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arról, miként kezeljük személyes adatait, beleértve az alábbiakat:

 • Miért kezeljük személyes adatait?
 • A személyes adatok mely kategóriáit kezeljük?
 • Kikkel osztjuk meg személyes adatait?
 • Mennyi ideig tároljuk személyes adatait, illetve melyek az ezen időtartam meghatározására szolgáló kritériumok?
 • Milyen jogok illetik Önt meg?
 • Kitől, honnan kaptuk meg személyes adatait (ha nem Öntől)?
 • Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)?
 • Amennyiben személyes adatait egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba továbbítjuk miképpen gondoskodunk adatai védelméről?

Önnek lehetősége van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól.

 A helyesbítéshez való jog

Fontos, hogy az Ön megfelelő személyes adatait kezeljük, ezért kérjük, hogy tájékoztasson bennünket, amennyiben bármely, általunk kezelt személyes adata helytelen, pl. megváltozott a neve vagy elköltözött.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ha személyes adatait jogellenesen kezeljük, például azokat a szükségesnél hosszabb ideig vagy megfelelő cél nélkül kezeljük, kérheti tőlünk, hogy töröljük ezeket az adatokat.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésének időpontjától személyes adatai pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, avagy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására. A korlátozás azt jelenti, hogy személyes adatait –azok tárolását kivéve–kizárólag az Ön hozzájárulásával összhangban kezelhetjük, avagy abban az esetben, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítése kapcsán, valaki más jogainak a védelméhez, illetve ha fontos közérdek fűződik az adatkezeléshez.

Abban az esetben is kérelmezheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha a kezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljük a személyes adatokat.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy –a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő –adatkezelés céljából rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, körben használt és géppel olvasható formában adjuk át Önnek. Szintén jogában áll kérvényezni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Táraságunk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, úgy Ön jogosult a hozzájárulás visszavonására. Ilyen esetben a társaság megszünteti az e jogalapon alapuló adatkezelési tevékenységeket, a

kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat pedig törli.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk a tevékenységeinek jelentős részében adatfeldolgozói státuszban szerepel, ezért a fent felsorolt jogok érvényesítését az esetek jelentős részében továbbítja Megbízói fel.

 

Adatbiztonság

 Cégünk minden tevékenysége során szigorúan betartja az Infotv., valamint a GDPR által előírt adatvédelmi kötelezettségeket, mely során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Zenit-Faktor Zrt. minden intézkedést megtesz, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Cégünk az intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

További adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatók

A weboldallal összefüggő adatkezelés

A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – megbízók, ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről

Vállalkozásunk az ügyféltérben/tulajdonát képező területen, az ahhoz tartozó egységekben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (kamerarendszer) üzemeltet.  A megfigyelt, jelen táblával jelzett területre (helyiségbe) való belépése esetén az elektronikus megfigyelőrendszer az érintett képmását és cselekvését rögzíteni fogja.

A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása Vállalkozásunk figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben ön a hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt helyiségekbe/területre vagy egységekbe ne lépjen be.

A felvételek készítésének célja az emberi élet, a testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti titok védelme, a személy- és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben előforduló esetleges balesetek körülményeinek a dokumentálása, és a biztosító feladatainak ellátásához szükséges, a közönség számára nyilvános magánterületének a védelme.  A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A kamerás megfigyelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. Az érintett hozzájárulása kifejezett ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt helyiségbe/területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának helye Vállalkozásunk székhelye, a felvételek tárolásának időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap.

A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok megismerheti: Vállalkozás vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Zenit-Faktor Zrt. adatkezelésével kapcsolatban problémája, kérdése lenne, kérjük levelét, panaszát küldje meg az Adatvédelmi Tisztségviselőnknek a lenti elérhetőségek valamelyikére.

Jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36-1-391 1400